Smoothie Bar

A couple enjoying their 100% fruit smoothies!